BLUE BULL: Συμπυκνωμένο πολυκαθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, άοσμο, άχρωμο, φιλικό στο περιβάλλον. Μη τοξικό – Δεν περιέχει χλώριο, αμμωνία και άλλες καυστικές ύλες, βιοδιασπώμενο, άφλεκτο.

Περιοχές Εφαρμογής

 • Κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία, πισίνες, αθλητικά κέντρα, κ.α.
 • Βιομηχανίες
 • Χώροι αναψυχής, όπως μουσεία, εστιατόρια, κινηματογράφοι, κ.α.
 • Μεταφορικά μέσα, όπως αυτοκίνητα, μηχανές, σκάφη, κ.α.
 • Μονάδες εφοδιασμού, όπως βενζινάδικα, βουλκανιζατέρ, κ.α.
 • Οικίες και εξοπλισμός, όπως χαλιά, ταπετσαρίες, κουρτίνες, κ.α.
 • Κατοικίδια ζώα

Το BLUE BULL:

 • Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες.
 • Δεν επηρεάζει ή ξεβάφει τις ίνες των ρούχων, ενώχρησιμοποιείται και στα δέρματα.
 • Καθαρίζει και ανανεώνει τα χρώματα.
 • Δεν επηρεάζει τα λούστρα, τα inox & τις ξύλινες επιφάνειες.
 • Έχει εξαιρετική απόδοση στη κουζίνα & το W.C.
 • Καθαρίζει αποτελεσματικά τους χώρους χρήσης των κατοικίδιων.
 • Με συχνή χρήση, έχει μυκητοκτόνα & μικροβιοκτόνα αποτελέσματα.

Αραιώνοντας  1 λίτρο BLUE BULL μπορείτε να παρασκευάσετε:

 • Περίπου 100 λίτρα καθαριστικό για τζάμια & ανοξείδωτες επιφάνειες.
 • Μέχρι 15 λίτρα καθαριστικό για τη κουζίνα (εξαρτάται από τους ρύπους)
 • Από 10 έως 20 λίτρα καθαριστικό για το W.C. (εξαρτάται από τους ρύπους)
 • Έως 20 λίτρα υγρό καθαρισμού για δάπεδα (εξαρτάται από τους ρύπους)
 • Περίπου 30 λίτρα υγρό καθαρισμού για τοίχους.
 • Από 15 έως 20 λίτρα υγρό καθαρισμού για χαλιά και υφάσματα.
syskevasies

Καταλληλότητα χρήσης

Συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και οι όροι για την καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος Blue Bull της εταιρείας ECO PLUS PRODUCT, σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία.

Η ακριβής επωνυμία του προϊόντος είναι ”Blue Bull” – Υγρό γενικού καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων της εταιρείας ECO PLUS PRODUCTS.

Οι Οδηγίες με τις οποίες επισημαίνεται το προϊόν για ορθή χρήση:  Πρόληψη: P 102 – Μακριά από παιδιά Ανταπόκριση:  P 101 – Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος P 301+P310 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως Κέντρο Δηλητηριάσεως / γιατρό P 305+P351+338 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επιπλέον το προϊόν επισημαίνεται με τις ακόλουθες οδηγίες – “φράσεις S”  S2 – Μακριά από παιδιά S26 – Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S46 – Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Η σύνθεση του προϊόντος όσον αφορά τα συστατικά του περιλαμβάνει: Νιτριλοτριοξικό Νάτριο  < 0,5% κ.β.  Isotridecanol  < 5% κ.β. Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  < 5% κ.β. Η περιεκτικότητα των παραπάνω χημικών ουσιών στο προϊόν βρίσκεται εντός επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα με αντίστοιχες οδηγίες.

Τα μέτρα που προτείνονται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος εστιάζονται στα εξής βασικά μέτρα:

Μέτρα πρώτων βοηθειών

– Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινείστε σε καθαρό αέρα – Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε με άφθονο νερό / Συμβουλευτείτε γιατρό. – Σε περίπτωση κατάποσης, πλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλείτε εμετό μόνο αν δοθεί τέτοια ιατρική οδηγία Μέτρα για την καταπολέμηση πυρκαγιάς Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: CO2,ξηρή χημική ουσία, άμμος, αφρός, πίδακας νερού. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Περιβαλλοντικές προφυλάξεις /Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό.

Για τον σωστό χειρισμό του προϊόντος προτείνεται η αποφυγή φαγητού/ ποτού και το κάπνισμα σε χώρους όπου γίνεται χρήση του προϊόντος. Η αποθήκευσή του προτείνεται σε θερμοκρασίες 5 – 40 C.

Οι σημαντικότερες φυσικές / χημικές ιδιότητες που καθιστούν το προϊόν αποτελεσματικό και ασφαλές είναι οι εξής: Διαφανές υγρό – Διαλυτό στο νερό  Πτητικοί Υδρογονάνθρακες: 0,0% (99/143/ΕΚ) / Δεν παρουσιάζει κίνδυνο έκρηξης  Μη εύφλεκτο – Σημείο ανάφλεξης > 100 °C  Οσμή οργανικής ουσίας / pH = 10 / Σχετική πυκνότητα: 1,12 – 1,16 g/cm2   Σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης το προϊόν είναι σταθερό και δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι αντιδράσεων. Συνθήκες προς αποφυγήν: Να μην αναμιγνύεται με οξέα. Επιπλέον, τα περιεχόμενα επιφανειοδραστικά παρουσιάζουν την προβλεπόμενη βιοδιασπασιμότητα. Σχετικά με την μεταφορά του προϊόντος, δεν κατατάσσεται ως επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις ADR/RIG, IMDG, IATA

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο χαρακτηρίζουν το προϊόν σχετικά με τις ιδιότητές του και τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.

Το παρόν φύλλο συντάχθηκε για λογαριασμό της ECO PLUS PRODUCTS

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

7

 

8